(ร่าง) พระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ
การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ. ....

#เพศกำหนดเอง

#รับรองเพศสภาพภาคประชาชน

ลงชื่อแล้ว 11711 รายชื่อ

ลงชื่อ

เขียนที่ * (ระบุสถานที่ หรือ จังหวัดที่กรอกข้อมูล เช่น กรุงเทพมหานคร)

คำนำหน้า *

ชื่อ * (ภาษาไทย)

นามสกุล * (ภาษาไทย)

เลขประจำตัวประชาชน *

วัน เดือน ปีเกิด(ค.ศ.) * (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)

หมายเลขโทรศัพท์ *

อีเมลล์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงและยินยอมตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หมายเหตุ : การเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรัฐสภา